top of page
Children in School Bus
Finansman ESSER

Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken (ARP), Lwa Piblik 117-2, te adopte nan dat 11 mas 2021. Lwa ARP bay plis finansman pou distri lekòl yo pou yo reponn ak pandemi COVID-19 la. Yo konnen pòsyon ARP Edikasyon an kòm Fon Sekou pou Ijans Lekòl Elemantè ak Segondè (ESSER III oswa ARP ESSER). Objektif fon ESSER III a se pou sipòte reouvèti an sekirite ak kenbe operasyon an sekirite nan lekòl yo pandan y ap satisfè bezwen akademik, sosyal, emosyonèl ak sante mantal elèv yo ki soti nan pandemi COVID-19 la.
 

Sondaj sa a se pou enfòme chak gwoup moun ki konsène yo sou priyorite distri yo antisipe epi chèche fidbak sou aktivite yo prevwa atravè fon sa yo.

Ou ka li tout egzijans yo isit la:
  https://www.doe.mass.edu/federalgrants/esser/

DSC_0911.JPG

Martin Luther King, Jr. Charter School of Excellence te resevwa yon alokasyon $2,720,097 yo dwe depanse jiska jen 2024. Se poutèt sa, sa a pral yon plan pou plizyè ane pou aktivite antisipe.
 

Tanpri li chak kesyon pou plis enfòmasyon.

bottom of page