top of page

Press Release for Tiered Focused Monitoring Review by the Department of Elementary and Secondary Edu

During the week of January 13th, 2019 the Department of Elementary and Secondary Education’s Office of Public School Monitoring (PSM) will conduct a Tiered Focused Monitoring Review of Martin Luther King, Jr. Charter School. The Office of Public School Monitoring visits each district and charter school every three years to monitor compliance with federal and state special education and civil rights regulations. Areas of review related to special education include student assessments, determination of eligibility, the Individualized Education Program (IEP) Team process, and IEP development and implementation. Areas of review related to civil rights include bullying, student discipline, physical restraint, and equal access to school programs for all students.


In addition to the onsite visit, parent outreach is an important part of the review process. The review chairperson from the Office of Public School Monitoring will send all parents of students with disabilities an online survey that focuses on key areas of their child’s special education program. Survey results will contribute to the development of a report. During the onsite review, the Office of Public School Monitoring will interview the chairperson(s) of the district’s Special Education Parent Advisory Council (SEPAC). Other onsite activities may include interviews of district staff and administrators, reviews of student records, and onsite observations.

Parents and other individuals may call Amy Krukonis, Public School Monitoring Chairperson,

at (413) 314-6702 to request a telephone interview. If an individual requires an accommodation, such as translation, to participate in an interview, the Department will make the necessary arrangements.

Within approximately 60 business days after the onsite visit, the review chairperson will provide the (district or charter school) with a report with information about areas in which the (district or charter school) meets or exceeds regulatory requirements and areas in which the (district or charter school) requires assistance to correct or improve practices. The public will be able to access the report at www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.

_____________________________________________________________________________


Durante la semana del 13 de enero de 2019, la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas (PSM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación Primaria y Secundaria llevará a cabo una Revisión de Monitoreo Enfocado por Nivel de la Escuela Charter Martin Luther King, Jr. La Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas visita cada distrito y escuela autónoma cada tres años para monitorear el cumplimiento de las regulaciones federales y estatales de educación especial y derechos civiles. Las áreas de revisión relacionadas con la educación especial incluyen evaluaciones de los estudiantes, determinación de elegibilidad, el proceso del Equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) y el desarrollo e implementación del IEP. Las áreas de revisión relacionadas con los derechos civiles incluyen intimidación, disciplina estudiantil, restricción física e igualdad de acceso a los programas escolares para todos los estudiantes.


Además de la visita en el sitio, el alcance de los padres es una parte importante del proceso de revisión. El presidente de revisión de la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas enviará a todos los padres de estudiantes con discapacidades una encuesta en línea que se enfoca en áreas clave del programa de educación especial de sus hijos. Los resultados de la encuesta contribuirán al desarrollo de un informe. Durante la revisión in situ, la Oficina de Monitoreo de Escuelas Públicas entrevistará a los presidentes del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) del distrito. Otras actividades en el sitio pueden incluir entrevistas del personal y los administradores del distrito, revisiones de los registros de los estudiantes y observaciones en el sitio.

Los padres y otras personas pueden llamar a Amy Krukonis, Presidenta de Monitoreo de Escuelas Públicas,

al (413) 314-6702 para solicitar una entrevista telefónica. Si un individuo requiere una adaptación, como traducción, para participar en una entrevista, el Departamento hará los arreglos necesarios.

Dentro de aproximadamente 60 días hábiles después de la visita in situ, el presidente de revisión proporcionará a la (distrito o escuela autónoma) un informe con información sobre las áreas en las que el (distrito o escuela autónoma) cumple o supera los requisitos reglamentarios y las áreas en las que el (distrito o escuela autónoma) requiere asistencia para corregir o mejorar las prácticas. El público podrá acceder al informe en www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.


_____________________________________________________________________________


Trong tuần từ ngày 13 tháng 1 năm 2019, Phòng Giáo dục Tiểu học và Trung học Giáo dục Trung học (PSM) sẽ tiến hành Đánh giá Giám sát Tập trung theo Cấp bậc của Martin Luther King, Trường Điều lệ. Văn phòng Giám sát Trường Công đến thăm mỗi quận và trường bán công ba năm một lần để theo dõi việc tuân thủ các quy định về giáo dục và quyền công dân đặc biệt của liên bang và tiểu bang. Các lĩnh vực đánh giá liên quan đến giáo dục đặc biệt bao gồm đánh giá học sinh, xác định đủ điều kiện, quy trình Nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), và triển khai và triển khai IEP. Các lĩnh vực đánh giá liên quan đến quyền dân sự bao gồm bắt nạt, kỷ luật học sinh, hạn chế về thể chất và tiếp cận bình đẳng với các chương trình của trường cho tất cả học sinh.


Ngoài chuyến thăm tại chỗ, tiếp cận phụ huynh là một phần quan trọng của quy trình xem xét. Chủ tịch đánh giá từ Văn phòng Giám sát Trường Công sẽ gửi cho tất cả phụ huynh của các học sinh khuyết tật một cuộc khảo sát trực tuyến tập trung vào các lĩnh vực chính của chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em của họ. Kết quả khảo sát sẽ đóng góp cho sự phát triển của một báo cáo. Trong quá trình đánh giá tại chỗ, Văn phòng Giám sát Trường Công sẽ phỏng vấn (các) chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Phụ huynh Giáo dục Đặc biệt (SEPAC) của Học khu. Các hoạt động tại chỗ khác có thể bao gồm các cuộc phỏng vấn của nhân viên và quản trị viên quận, đánh giá hồ sơ của học sinh và quan sát tại chỗ.

Phụ huynh và các cá nhân khác có thể gọi Amy Krukonis, Chủ tịch Giám sát Trường Công,

tại (413) 314-6702 để yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại. Nếu một cá nhân yêu cầu một chỗ ở, chẳng hạn như dịch thuật, để tham gia vào một cuộc phỏng vấn, Bộ sẽ sắp xếp cần thiết.

Trong vòng khoảng 60 ngày làm việc sau chuyến thăm tại chỗ, chủ tịch đánh giá sẽ cung cấp cho (trường học hoặc trường bán công) một bản báo cáo với thông tin về các khu vực mà (quận hoặc trường bán công) đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu pháp lý và các khu vực trong đó (quận hoặc trường hiến chương) yêu cầu hỗ trợ để sửa chữa hoặc cải thiện thực tiễn. Công chúng sẽ có thể truy cập báo cáo tại www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/.


24 views0 comments
bottom of page